Menu:

Info

Katastr nemovitostí
- vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Info:

Links:

> Realitní makléř
> Hlídání změn v katastru nemovitostí

Server Katastr nemovitostí.eu je ucelený praktický rozcestník odkazů, který Vám pomůže z jednoho místa zjistit veškeré informace o nemovitostech. Mimo nahlížení online do katastru nemovitostí a informací o jednotlivých katastrálních úřadech a detašovaných pracovištích zde najdete i odkazy na možnost vyhledávání katastrálních map z leteckých snímků obcí, máte zde možnost zjistit územní plány obcí ve Středočeském kraji, procházet aktuální cenové mapy pozemků, zjistit si aktuální cenu bytu apod.Návrh na vklad


Co je to návrh na vklad?

Jde o jakýsi průvodní dopis k listinám, na základě kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, který obsahuje zákonem přesně stanovené údaje, viz. § 4 zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Z tohoto "průvodního dopisu" se katastrální úřad dozví, kdo je účastníkem řízení a co si účastníci vlastně přejí.

Řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je zahájeno dnem doručení písemného návrhu účastníků řízení. Doručený návrh na vklad opatří katastrální úřad podacím razítkem, na kterém je uveden datum, hodina a minuta podání a číslo řízení.


Musí být podpisy na návrhu na vklad úředně ověřeny?

Podpisy na návrhu na vklad nemusí být úředně ověřeny.Ukázka návrhu na vklad

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Moravském Krumlově dne 1. 1. 2010

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Katastrální pracoviště Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35

672 11 Moravský KrumlovNavrhovatelé:

1) XY1, r.č. 000000/0000, bytem ulice č. p.,

Město PSČ: 000 00

a

2) XY2, r.č. 000000/0000, bytem ulice č. p.,

Město PSČ: 000 00

Návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí

Příloha:

4 x kupní smlouva ze dne 1. 1. 2010

(1 x s úředně ověřenými podpisy)1. Na základě kupní smlouvy ze dne 1. 1. 2010 převedl prodávající XY1, r.č. 000000/0000, bytem ulice č.p., 000 00 Město na kupujícího XY2, r.č. 000000/0000, bytem ulice č. p., 000 00 Město vlastnické právo k následujícím nemovitostem:

dům č. p. 000 (objekt bydlení) stojící na stavební parcele č. 000

poz. st. parc. č. 0000 o výměře 1000 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj kraj, Katastrální pracoviště Moravský Krumlov, na listu vlastnictví č. 000 pro k.ú.Lesonice u Moravského Krumlova, obec Lesonice, okr. Znojmo.

2. Na základě shora uvedených skutečností navrhovatelé navrhují, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Moravský Krumlov rozhodl o tom, že se vklad vlastnického práva k Nemovitostem na základě shora uvedené kupní smlouvy povoluje.podpis: XY1 podpis: XY2

Správní poplatek za vklad vlastnického práva je uhrazen vylepením kolku v hodnotě 500 Kč na tomto návrhu